វីដេអូបង្រៀន Microsoft Outlook 2007

Ms Outlook

នៅក្នុងវីដេអូ បង្រៀននេះលោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីៈ

១. របៀបភ្ជាប់អ៊ីមែលរបស់អ្នក ជាមួយ Microsoft Outlook 2007

២. របៀបរៀបចំ Inbox ដើម្បីសម្រួលការងាររបស់អ្នក

៣. របៀបផ្ញើ និងឆ្លើយតបអ៊ីមែល

៤. របៀបប្រើ Contact ដើម្បីសម្រួលការផ្ញើអ៊ីមែល-ភាគ១

៤. របៀបប្រើ Contact ដើម្បីសម្រួលការផ្ញើអ៊ីមែល-ភាគ២

៥. របៀបប្រើ Calendar ដើម្បីគ្រប់គ្រងការណាត់ជួប និងប្រជុំ

៦. របៀបប្រើ Tasks ដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារ – ភាគ១

៦. របៀបប្រើ Tasks ដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារ – ភាគ២

សូមចុចលើចំណងជើងខាងលើ ដើម្បីចូលទៅកាន់ Youtube ហើយលោកអ្នកអាចដោនឡូតបាន​។ វីដេអូបង្រៀនទាំងអស់ អាចមើលច្បាស់បើអ្នកដោនឡូតយកជម្រើស DH (high definition)។ វីដេអូបង្រៀននេះ បង្រៀនជាភាសាខ្មែរ។

Advertisements
Posted in Video Trainings : ការបង្រៀនជាវីដេអូ | Leave a comment

Life isn’t fair at all!

Look at these pictures:

Which one do you choose? Explain reasons why?

Posted in Tips : គំនិតគួរពិចារណា | Leave a comment

Never miss an opportunity to be fabulous

Yellow flower

Yellow flower

Continued reading the chapter on will this be on the exam – “What I wish I knew when I was twenty” written by Tina Seeling I noted a sentence says : “Life isn’t a dress rehearsal, and you won’t have a second chance to do your best.” it’s linked with the other sentence of the chapter which says “Never miss an opportunity to be fabulous

What does it mean?

In my opinion, in real life people always compete each other, especially, in business world. Business people most likely seek ways to compete with their rivals. Sometimes, after competing each other they end up close down their business. This is not good. They should think of a better way, instead of looking at the other companies as their rival they should view them as their business partners. Cooperation is crucial in this case, so they should play more role to help each other improve their business. As we know that we cannot live alone we depend on others. Then they should not miss the opportunity to be an excellent business partner.

In addition, in term of customer service business people should pay more attention on their excellent services. As all business does have one common thought is that “treat the customer as the king.” This is good because you don’t have a second chance to meet this customer again. So, why not create good impression of yourself when the first time you serve the customer and continue serving the best service. In conclusion, don’t miss a chance to do your best.

Posted in Job ideas : គំនិតក្នុងការងារ, Self-development : អភិវឌ្ឍខ្លួនឯង, Tips : គំនិតគួរពិចារណា | Leave a comment

Do it or try to do it?

Orange flowers

Orange flowers

After reading the chapter about will this be on the exam – “What I wish I knew when I was twenty” written by Tina Seeling. I learned that:

It’s important to do things rather than just have feeling of wanting to do it and say such word “I will try to do it.” They are very different.

I can see in real life experience many students study at school in Cambodia did not have a lot of chance to actually apply their knowledge during their study. If we compare a business student and a seller at the market, who did not go to any schools, we can see that those sellers apply the theory above, do it, and the students study at school most likely don’t apply it.

Does this mean you don’t need to go to school to study as we can just do it instead of just know how to do it and actually don’t do it?

Posted in Job ideas : គំនិតក្នុងការងារ, Tips : គំនិតគួរពិចារណា | 2 Comments

ICT career expo @ សាលាតិចណូ​ 18-19 March

poster_20110310

poster_20110310

To respond to the need of ICT business community for quality recruitment, the Department of Computer Science of Institute of Technology of Cambodia (Sala Techno) launches the ICT Career Expo on 18-19 March 2011 at Sala Techno. For more info. go to : http://www.itc.edu.kh/ict/

Be part of Cambodia technology development! Enjoy your opportunity meeting new people and new technologies. Have fun! I will join this event too.

Posted in Announcement​ : ប្រកាសព័ត៌មាន | Leave a comment

Australian Development Scholarships (ADS)

ADS Scholarship

ADS Scholarship

Today I want to share you guys information about ADS scholarship opportunity. Please read below excerpt from an email sent to me:

Australian Development Scholarships (ADS) are administered by the Australian Agency for International Development (AusAID). ADS provides opportunities to people from many developing countries to study in Australia. The purpose of the scholarships is for people to gain knowledge and skills that will contribute to the long-term development of their country. The scholarships are available to those employed in government and non-government sectors to study at Masters or Postgraduate Diploma level in Australia.

ADS in Cambodia The ADS program was introduced to Cambodia in 1994 under an agreement with the Council for the Development of Cambodia (CDC) as part of Australia’s diverse bilateral development-cooperation program. In 2011 AusAID will offer:

  • 20 ADS Public sector category scholarships to Cambodians employed by Royal Government of Cambodia (RGC) Ministries and Agencies; and
  • 30 ADS Open category scholarships to Cambodians employed in a relevant field. Continue reading →

I wish you good luck! Oh! I also wish myself good luck! We will apply for this scholarship together to learn from Australia in order to use that knowledge to develop our country.

Posted in Announcement​ : ប្រកាសព័ត៌មាន | Leave a comment

Tip when using computer “Right click”

right click

right click

When using computer usually people did not notice that using right click is very effective. Why?

It’s the answer to many of your problems when you use any computer program. If you have problem try right click on that part, you will see list of option for you to choose.

For example if you right click on an icon on menu, it will show you option whether you want to open, properties and etc. So, you can choose to open the program or click on properties to view the program properties. In conclusion, you can choose what to do after you right click on the selected part in your computer.

Try it you will see how it works. It’s the best tip I would say if you know English. If you don’t know English, check dictionary, so you can know its meaning. Then you can choose what to do after right click! See! It’s easy.

Posted in Computer tips : គន្លឹះក្នុងការប្រើកុំព្យូទ័រ | Leave a comment