ខ្ញុំមានចម្ងល់?

ខ្ញុំមានចម្ងល់

ខ្ញុំមានចម្ងល់

ខ្ញុំចង់ចូលរួមសរសេរអត្ថបទឱ្យបានច្រើន នៅក្នុងកម្មវិធី Sabay Write. ពេល​ដែល​ខ្ញុំអានប្រយោគខាងក្រោម​នេះ​៖

ស្វាគមន៍​កា​រចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ Sabay នេះ​ជា​ការ​បើក​ឱកាស​មួយ​ដល់​យុវវ័យ​ដើម្បី​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព និង​ពង្រីក​ចំណេះ​ដឹង។…

ខ្ញុំគិតថា ជាឱកាសមួយសម្រាប់យុវវ័យ បញ្ចេញ សមត្ថភាព និងពង្រីកចំណេះដឹង។ ខ្ញុំគិតថា​ជាការ ប្រសើរណាស់ដែលយុវវ័យយើង ចូលរួមកម្មវិធីបែបនេះដើម្បីបង្ហាញពីការចួលរួម​ចំណែកក្នុង ការកសាងស្នាដៃល្អៗ តាមរយៈការសរសេរអត្ថបទ។

ប៉ុន្តែខ្ញុំមានចម្ងល់ថា អត្ថបទដែលដកស្រង់ទាំងស្រុង ពីប្រភពផ្សេងដោយគ្មានការសរសេរ​វិភាគ​ឬការសរសេរយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវវ័យយើង ជាអត្ថបទដែលសម្តែងពីការបញ្ចេញ​សមត្ថភាព របស់យុវវ័យ ឬទេ?

តើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺជាអ្វី?

នេះគ្រាន់តែជាចម្ងល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ។ តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ?

Advertisements
This entry was posted in Announcement​ : ប្រកាសព័ត៌មាន. Bookmark the permalink.

1 Response to ខ្ញុំមានចម្ងល់?

  1. vithyea says:

    I agree with your idea, it is not a initial idea or creative idea, it just a translation or copy skill.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s