វីដេអូបង្រៀន Microsoft Outlook 2007

Ms Outlook

នៅក្នុងវីដេអូ បង្រៀននេះលោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីៈ

១. របៀបភ្ជាប់អ៊ីមែលរបស់អ្នក ជាមួយ Microsoft Outlook 2007

២. របៀបរៀបចំ Inbox ដើម្បីសម្រួលការងាររបស់អ្នក

៣. របៀបផ្ញើ និងឆ្លើយតបអ៊ីមែល

៤. របៀបប្រើ Contact ដើម្បីសម្រួលការផ្ញើអ៊ីមែល-ភាគ១

៤. របៀបប្រើ Contact ដើម្បីសម្រួលការផ្ញើអ៊ីមែល-ភាគ២

៥. របៀបប្រើ Calendar ដើម្បីគ្រប់គ្រងការណាត់ជួប និងប្រជុំ

៦. របៀបប្រើ Tasks ដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារ – ភាគ១

៦. របៀបប្រើ Tasks ដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារ – ភាគ២

សូមចុចលើចំណងជើងខាងលើ ដើម្បីចូលទៅកាន់ Youtube ហើយលោកអ្នកអាចដោនឡូតបាន​។ វីដេអូបង្រៀនទាំងអស់ អាចមើលច្បាស់បើអ្នកដោនឡូតយកជម្រើស DH (high definition)។ វីដេអូបង្រៀននេះ បង្រៀនជាភាសាខ្មែរ។

Advertisements
This entry was posted in Video Trainings : ការបង្រៀនជាវីដេអូ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s