How to pass an exam : ដើម្បីប្រឡងជាប់

In order to pass exams you should follow the steps below:

 1. Well prepare from the start of the course or discipline. Study is the process that you have to learn step by step. When I was in high school I always pay attention to the lessons from the beginning. So from time to time I can understand the important points of the whole discipline. Then, when the exams come I don’t need to rush reading a lot of books at once.
 2. Know the structure of the exam. This mean on the exam day, you should have a quick go through the whole test to see how many questions or exercises.
 3. Manage your time well. You must answer each question very quick. However, make sure that your hand writing is clear and readable.
 4. Start to answer questions that you know the answers first. After that go to the questions that you may guess for the answers. To prevent of guessing the answer you should read point 1 above. It will save your time because you don’t need to think for the answers that you already know.
 5. Keep watching your time. Don’t spend too much time on one question that you don’t know the answer, just skip it or guess the answer or answer to your best knowledge about it. Don’t waste your time. Time is the most important thing to spend during exam.
 6. Answer the high score question first. This will help you get high score. If you know well to answer the high score questions, please go a head. Then go to the questions that contain lower score.
 7. Before turn in your answer sheet, check everything your name, your class and other information about yourself. If you forget to write down your name and stuff, you will get 0 score, even though, you done well answering those questions.

ដើម្បីប្រឡងជាប់អ្នកគួរអនុវត្តនូវចំណុចដូចខាងក្រោមៈ

 1. ត្រៀមខ្លួនតាំងពីដើមទីពេលចាប់ផ្តើមសិក្សាមុខវិជ្ជានោះ។ ការសិក្សាជាដំណើរការ​បន្តិម្តងៗ ពេលដែលខ្ញុំនៅរៀននៅវិទ្យាល័យ ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់លើមេរៀនតាំងពីពេល​ដំបូង​ទៅ ដួច្នេះ ខ្ញុំយល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃមេរៀងតាំងពីដើមមក។ ហេតុនេះ នៅពេល​ដែលដល់ថ្ងៃប្រឡងខ្ញុំមិនបាច់ប្រញាប់ប្រញាល់អានសៀវភៅរាប់សិបក្បាលក្នុងពេល​តែ​មួយនោះទេ។
 2. ដឹងពីទំរង់នៃវិញ្ញាសារប្រឡង។ នេះមានន័យថា អ្នកគួរពិនិត្យមើលនៅក្នុងវិញ្ញាសារ​ប្រឡងក្នុងមុខវិជ្ជានេះមានសំនួរ ឬលំហាត់ទាំងអស់ប៉ុន្មាន។
 3. គ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់អ្នកឱ្យបានល្អ។ អ្នកត្រូវតែឆ្លើយនឹងសំនួរនីមួយៗឱ្យបាន​លឿន ប៉ុន្តែត្រូវឱ្យច្បាស់ថាការសរសេររបស់អ្នកអាចមើលយល់ និងអក្សរស្អាត។
 4. ចាប់ផ្តើមដោយឆ្លើយនឹងសំនួរដែលអ្នកដឹងចំលើយ។ បន្ទាប់មកចាំឆ្លើយសំនួរដែល​អ្នកមិនសូវចេះច្បាស់។ ដើម្បីជៀសវាងកុំឱ្យមានសំនួរដែលអ្នកមិនចេះច្រើនអ្នកគួរ​អនុវត្ត ចំណុចទី១ខាងលើ។
 5. ឧស្សាហ៍មើលម៉ោង។ កុំចំណាយពេលច្រើនពេកសម្រាប់សំនួរដែលអ្នកមិនដឹង​ចំលើយច្បាស់​។ រំលងវាសិនទៅឆ្លើយសំនួរដែលអ្នកដឹងចំលើយមុន។ ត្រូវចងចាំថា​ពេលវាលាជាមាសប្រាក់ ដូច្នេះកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឱ្យសោះ។
 6. ឆ្លើយសំនួរដែលបានពិន្ទុច្រើនមុន រួយហើយចាំទៅឆ្លើយសំនួរដែលបានពិន្ទុតិច​ជាង។​ការធ្វើបែបនេះអ្នកអាចមានឱ្យកាសទទួលបានពិន្ទុច្រើនក្នុងពេលប្រឡង។
 7. មុននឹងយកក្រដាសចំលើយទៅឱ្យអនុរក្ស ត្រូវពិនិត្យឱ្យបានសព្វគ្រប់ថាតើ មាន​បំពេញ​​ឈ្មោះអ្នកហើយឬនៅ មានដាក់អត្តលេខ និងព័ត៌មាន​ផ្សេងៗទៀតអស់ហើយ​ឬនៅ។ វា​ជាការសំខាន់ណាស់ អ្នកមិនត្រូវភ្លេចសរសេរឈ្មោះ និងព័ត៌មានទាំងនេះទេ។ ប្រសិន​​បើអ្នកភ្លេចអ្នកអាចបានពិន្ទុ ០ ទោះបីជាអ្នកឆ្លើយសំនួរបានល្អក៏ដោយ។
Advertisements
This entry was posted in Study tips : គំនិតក្នុងការរៀនសូត្រ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s